Sääntöjä

LOUNAIS – SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Toimialueena on Varsinais-Suomen Kennelpiirin toiminta-alue.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ajokoiraharrastusta.             

Yhdistys on Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n sekä Suomen Kennelliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n jäsen. Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, kuulua jäsenenä myös muihin tarkoitusperiään lähellä oleviin yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia, kokeita ja koiranäyttelyjä, yhteistyössä metsästysseurojen, sekä eri rotuyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmuotoja ovat:

  1. varsinainen jäsen
  2. ainaisjäsen
  3. kunniapuheenjohtaja
  4. kunniajäsen
  5. kannatusjäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Suomen Kennelliiton sääntöjä ja päätöksiä.

Ainaisjäseneksi hyväksytään varsinainen jäsen, joka maksaa kertasuorituksena kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi. Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan ajokoiraharrastuksessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä tapoja sekä edistämään tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen osallistumaan yhdistyksen järjestämiin, koulutus- ja valistustilaisuuksiin, kokeiden järjestämiseen ja koiranäyttelyihin yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa yhdistyksen jäsen- sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Kunniapuheenjohtaja ja alle 18 vuotiaat nuoret varsinaiset jäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten jäsenmaksun kertasuorituksesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran vuosikokous.

5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt näissä säännöissä mainittujen jäsenmaksujen suorittamisen kahden (2) vuoden ajan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti

3) rikkoo lakeja, asetuksia, määräyksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti

4) toimillaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa

Yhdistyksen kokous voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

9 § Yhdistyksen TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa, jotka vuosikokous valitsee yhden vuoden toimikaudeksi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2) olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3) suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä

5) vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista

velvoitteista

7) vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista

8) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

9) hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

10) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

11) valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

12) päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista

13) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi – huhtikuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

13 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2) todetaan kokouksen laillisuus

3) hyväksytään työjärjestys

4) esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali

7) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8) toimitetaan kahden toiminnantarkastajan vaali alkaneelle toimintavuodelle

9) vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten

10) päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

11) päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta

12) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13) päätetään yhdistyksen kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan hyväksymisestä

14) käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset

15) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n ja Varsinais-Suomen Kennelpiirin vuosikokoukseen

16) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varajäsenensä ehdokkaiksi Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n

17) käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

18) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

14 § YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 12 §:ssä on määrätty.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle ja yhteisöille joissa yhdistys on jäsenenä.

16 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on määrätty.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.03.2017

PRH on hyväksynyt säännöt 26.02.2018 ja merkinnyt ne yhdi